Vrchní referent-ka/rada - koordinátor-ka projektu (Pardubice)

Úřad práce České republiky nabízí v Pardubicích volnou pracovní pozici "Vrchní referent-ka/rada - koordinátor-ka projektu". Nástupní mzda je od 23 390 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Vrchní referent-ka/rada - koordinátor-ka projektu
Obor(y):
Administrativa , Finance , Služby
Obec:
Pardubice
Mzda:
od 23 390 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Úřad práce České republiky - Kontaktní pracoviště Pardubice
Boženy Vikové-Kunětické 2011
53002

Další informace o volném místu

Generální ředitel Úřadu práce České republiky, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1
písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada – koordinátor
projektu v Oddělení projektů EU Odboru zaměstnanosti a EU Krajské pobočky Úřadu práce
České republiky v Pardubicích, se služebním působištěm v Pardubicích, ID 11006678.
Registrační číslo: CZ.03.01.01/00/22_028/0001318
Název projektu: Záruky pro mladé (ZPM)
Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oboru služby:
17 Zaměstnanost
Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
- spolupracuje s manažery projektu na GŘ ÚP ČR při realizaci projektu po projektové,
administrativní a finanční stránce při přípravě podkladů pro zpracování zpráv o realizaci a
žádostí o platbu,
- zodpovídá za včasné vyhodnocování projektových rizik v rámci KrP ÚP,
- spolupracuje na administraci projektu, kompletuje podklady a reporty za KrP ÚP ČR,
- spolupracuje s dalšími útvary ÚP ČR při realizaci projektu,
- dohlíží nad dodržováním povinné publicity,
- připravuje podklady pro zprávy o realizaci a žádosti o platbu za krajskou pobočku,
- vede krajskou evidenci monitorovacích indikátorů a položkové čerpání na projektu v rámci
dané KrP ÚP ČR,
- poskytuje metodickou podporu poradcům v rámci KrP ÚP ČR,
- podílí se na vyhledávání ekonomicky neaktivních osob zejména vyhledáváním a
kontaktováním organizací a subjektů, které mohou být nápomocny při identifikaci těchto
osob,
- poskytuje podporu poradcům při vyhledávání potencionálních zaměstnavatelů,
- přenáší informace z GŘ ÚP ČR v rámci KrP ÚP ČR
Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 10 . platové třídy
Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 23 390 Kč do 34 370 Kč.
Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou do 31. 12.
2023.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. červenec 2023.
Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin.
Další údaje o podmínkách výkonu služby naleznete na internetové stránce Ministerstva vnitra
https://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/ssp-c-3-2022-priloha-c-3b-podminky-vykonu-sluzby-text.aspx.
Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo
žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 31. května 2023,
tj. v této lhůtě
- doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu
služebního úřadu Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích, Boženy Vikové –
Kunětické, 530 02 Pardubice,
- podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
- podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu
elektronické pošty služebního úřadu podatelna.pa@uradprace.cz, nebo
- podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky ID 4p2zpna.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být
označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení č.j. UPCR-2023/63577-78099809“.
V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou
mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.
Podmínky pro přihlášení do výběrového řízení (VŘ) a způsob přihlášení je uvedeno na stránkách Úřadu práce:
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/vrchni-referent-rada-koordinator-projektu-zaruky-pro-mlade-krp-pardubice-31-05-2023

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 1 týdnem