Vedoucí správního odboru (Holice)

Město Holice nabízí v obci Holice volnou pracovní pozici "Vedoucí správního odboru". Nástupní mzda je 40 000 – 50 000 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Vedoucí správního odboru
Obor(y):
Administrativa , Management
Obec:
Holice
Mzda:
40 000 – 50 000 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Město Holice
Holubova 1
53401

Další informace o volném místu

Tajemník Městského úřadu Holice v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o úřednících ÚSC), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa
vedoucí správního odboru
Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním obecných předpokladů dle ustanovení
§ 4 zákona o úřednících ÚSC.
Kvalifikační požadavky: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo
Požadavky na odborné znalosti: výborná orientace a práce s právními předpisy, zejména se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (informační zákon), zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), zákonem č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a s volebními zákony (zákony č. 247/1995 Sb., č. 130/2000 Sb., č. 491/2001 Sb., č. 62/2003 Sb. a č. 275/2012 Sb.)
Další stanovené požadavky: - velmi dobré komunikační a organizační schopnosti, umění jednat s lidmi, analytické a koncepční myšlení, samostatnost v rozhodování, spolehlivost a odolnost proti stresu, osobnostní předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě
Výhodou: praxe na obdobné pozici nebo zkušenosti s vedením pracovního kolektivu

Stručná charakteristika pracovní náplně: vedení a organizace práce úředníků zařazených do odboru, řízení a odpovědnost za agendy evidence obyvatel, matriky, cestovních dokladů, občanských průkazů, krizového řízení a přestupků, dále za agendy stížností a informací podle informačního zákona, agendu podatelny, spisové služby, archivace a materiálního vybavení úřadu a volební agendu, právní podpora města a městského úřadu při výkonu samostatné a přenesené působnosti, příprava právních předpisů města (obecně závazné vyhlášky a nařízení) a příprava interních aktů řízení (směrnice, pokyny apod.) nebo spolupráce při jejich tvorbě
Pracovní poměr: jmenováním do funkce na dobu neurčitou
Platové zařazení: 11. platová třída - dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací, ve znění pozdějších předpisů
Dále nabízíme:příspěvek na životní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření (penzijní připojištění), příspěvek na stravování, pružnou pracovní dobu a další výhody dle pravidel úřadu
Povinné náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení a titul
- datum, místo narození, místo trvalého pobytu a státní příslušnost
- telefonní kontakt a platná e-mailová adresa
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
- strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. (lustrační osvědčení) - nevztahuje na občany narozené po 1. prosinci 1971
- souhlas ke zpracování a uchování osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky: do 31. března 2023 v zalepené obálce na podatelnu Městského úřadu Holice, příp.poštou
na adresu Městský úřad Holice, Holubova 1, 534 01 Holice; obálku označit "Neotvírat - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - vedoucí správního odboru"
Předpokládaný nástup do pracovního poměru je od 1. července 2023 nebo dle dohody.
Město Holice si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu toto řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 3 týdny