Vedoucí odboru životního prostředí (Chvaletice)

Město Chvaletice nabízí v obci Chvaletice volnou pracovní pozici "Vedoucí odboru životního prostředí". Nástupní mzda je 25 000 – 40 000 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Vedoucí odboru životního prostředí
Obor(y):
Administrativa , Management
Obec:
Chvaletice
Mzda:
25 000 – 40 000 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Město Chvaletice
U Stadionu 237
53312

Další informace o volném místu

Předpokládaný nástup: od 1.května 2023 nebo dohodou
Popis pracovní pozice:
- řízení činností a procesů odboru životního prostředí
- vedení týmu místního hospodářství
- výkon státní správy na úseku životního prostředí, zejména ochrany přírody a krajiny, nakládání s odpady, ochrany ovzduší, vodního hospodářství, ochrany zemědělského a půdního fondu, myslivosti a rybářství, lesního hospodářství
Platové zařazení: 10. platová třída (v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)
Výběrového řízení se mohou zúčastnit uchazeči, kteří:
1) Splňují předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka, ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona, tj. úředníkem se může stát fyzická osoba, která:
- je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let
- je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná
- ovládá jednací jazyk
2) Předloží tyto doklady:
a) Přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- e-mailový kontakt a telefonní spojení
- datum a podpis
K přihlášce je nutné připojit:
b) životopis s přehledem průběhu zaměstnání a uvedením odborných znalostí
c) originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
d) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
e) kopii dokladu dle zákona č. 451/1991 Sb., připadá-li v úvahu (lustrační osvědčení) nebo potvrzení, že požádal MV o vydání lustračního osvědčení (lustrační osvědčení se nepožaduje u osob narozených po 1.12.1971)
f) prohlášení o zpracování osobních údajů pro účely daného výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
Požadavky zaměstnavatele:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu, zaměření zejména na oblast životního prostředí nebo veřejnou správu
- znalost příslušné legislativy, zásad a organizace veřejné správy
- manažerské a komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi
- kultivovaný písemný projev a přehled v problematice životního prostředí
- schopnost rychlé orientace v legislativě
- časová flexibilita a vysoké pracovní nasazení
- organizační a rozhodovací schopnosti
- samostatnost, spolehlivost, pečlivost, seriózní vystupování
- výhodou praxe na místě vedoucího zaměstnance
- výhodou praxe v oboru životního prostředí¨
- výhodou zvláštní odborná způsobilost pro výkon příslušných správních činností
Lhůta pro podání přihlášky s přílohami: 31.března 2023 do 13.00 hodin
Místo a způsob podání přihlášky: Přihlášky doručte osobně nebo zašlete poštou na adresu: Městský úřad, Mgr. Petr Voldán, tajemník MěÚ, U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice
Uzavřenou obálku zřetelně označte heslem „NEOTVÍRAT – VŘ – vedoucí OŽP“
Bližší informace je možno získat na tel. čísle: 466 768 462, 724 182 106
Platové podmínky uvádíme orientačně a závisí na skutečné délce praxe po skončené zkušební době.
Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení v souladu s platnými právními předpisy. Náležitosti přihlášky jsou povinně poskytovanými údaji v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků. Dokumenty označené jako „originál výpisu z evidence Rejstříku trestů“, „ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání“, v rozsahu bodu 2 písm. c) a d) budou po skončení výběrového řízení vráceny uchazečům.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 3 týdny