Rada/odborný rada - poradce/poradkyně pro zaměstnavatele - Podpora zaměstnanosti OZP (Pardubice)

Úřad práce České republiky nabízí v Pardubicích volnou pracovní pozici "Rada/odborný rada - poradce/poradkyně pro zaměstnavatele - Podpora zaměstnanosti OZP". Nástupní mzda je 25 280 – 37 170 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Rada/odborný rada - poradce/poradkyně pro zaměstnavatele - Podpora zaměstnanosti OZP
Obor(y):
Administrativa , Finance , Služby
Obec:
Pardubice
Mzda:
25 280 – 37 170 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Pardubicích
Boženy Vikové-Kunětické 2011
53002

Další informace o volném místu

Generální ředitel Úřadu práce České republiky, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1
písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada – poradce pro
zaměstnavatele v Oddělení zaměstnanosti Odboru zaměstnanosti a EU Krajské pobočky
Úřadu práce České republiky v Pardubicích, se služebním působištěm v Pardubicích,
ID 10000495.
Registrační číslo: CZ.03.01.01/00/22_015/0000889
Název projektu: Podpora zaměstnanosti osob se zdravotním postižením (OZP)
Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oboru služby
17 Zaměstnanost
Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
-vyhledává zaměstnavatele s potenciálem přijímat osoby zdravotně postižené (OZP) zejména
na otevřeném trhu práce,
-ve spolupráci se subjekty regionální sítě spolupráce identifikuje ekonomicky neaktivní osoby
s pracovním potenciálem (komunikace se zaměstnavateli, zdravotnickými zařízeními, sociálními službami, vzdělávacími zařízeními, NNO,organizacemi zastřešujícími OZP apod.)
-poskytuje poradenství vhodným zaměstnavatelům pro OZP ohledně vhodné integrace na
volný trh práce u daného zaměstnavatele,
-poskytuje poradenství k právům a povinnostem zaměstnavatelů, vyplývajících ze zákona č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v oblasti zaměstnávání OZP (zejména § 79, 84),
-informuje klienty o možnostech uplatnění se na volném trhu práce (vhodné rekvalifikace,
adekvátní poradenské činnosti,v případě zájmu zprostředkovává návštěvy u vytipovaného
zaměstnavatele,
-řídí proces vedoucí k zaměstnání konkrétního OZP, koordinuje postupy a nástroje, které
podporují zaměstnávání OZP,
-vede poradenství v rámci zaměstnávání OZP a pracovní rehabilitace,
-spolupracuje s oddělením trhu práce v souvislosti s komunikací se zaměstnavateli a
využíváním nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti,
-spolupracuje s dalšími útvary ÚP ČR při realizaci projektu,
-spolupracuje s manažerem osvěty a publicity na aktivitách a materiálech k vhodné
informovanosti zaměstnavatelů a propagaci projektu.
Údaje o složkách platu:
Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib.
Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 11. platové třídy.
Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 25 280 Kč do 37 170 Kč.
Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou do
31. prosince 2023.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. květen 2023.
Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo
žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 21. března 2023,
tj. v této lhůtě
- doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu
služebního úřadu Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích, B. Vikové-Kunětické
2011, 530 02 Pardubice,
- podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
- podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu
elektronické pošty služebního úřadu podatelna.pa@uradprace.cz, nebo
- podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky ID 4p2zpna.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být
označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení č.j. UPCR-2023/25340-78099809“.
V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou
mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.
Podmínky pro přihlášení do výběrového řízení (VŘ) a další informace jsou uvedeny na stránkách Úřadu práce:
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/rada-odborny-rada-poradce-pro-zamestnavatele-v-projektu-ozp-krp-pardubice-21-03-2023

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 8 měsíci