Odborný/vrchní referent/ka - poradce/poradkyně pro klienty - Podpora zaměstnanosti OZP (Pardubice)

Úřad práce České republiky nabízí v Pardubicích volnou pracovní pozici "Odborný/vrchní referent/ka - poradce/poradkyně pro klienty - Podpora zaměstnanosti OZP". Nástupní mzda je 21 710 – 31 820 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Odborný/vrchní referent/ka - poradce/poradkyně pro klienty - Podpora zaměstnanosti OZP
Obor(y):
Administrativa , Finance , Služby
Obec:
Pardubice
Mzda:
21 710 – 31 820 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Pardubicích
Boženy Vikové-Kunětické 2011
53002

Další informace o volném místu

Generální ředitel Úřadu práce České republiky, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1
písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný/vrchní referent – poradce
pro klienty v Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Odboru zaměstnanosti Kontaktního
pracoviště Pardubice Krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Pardubicích, se
služebním působištěm v Pardubicích, ID 10000496.
Registrační číslo: CZ.03.01.01/00/22_015/0000889
Název projektu: Podpora zaměstnanosti osob se zdravotním postižením (OZP)
Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oboru služby
17 Zaměstnanost
Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
- provádí předvýběr OZP před vstupem do projektu, zajišťuje vstup OZP do projektu,
- provádí účastníka celým projektem,
- provádí individuální posouzení situace a předpokladů účastníka,
- vyplácí doprovodná opatření,
- ve spolupráci se subjekty regionální sítě spolupráce identifikuje ekonomicky neaktivní osoby
s pracovním potenciálem (komunikace se zaměstnavateli, zdravotnickými zařízeními,
sociálními službami, vzdělávacími zařízeními, NNO, organizacemi zastřešujícími OZP apod.)
- realizuje poradenské činnosti pro OZP (případně i pro osoby, kterým zatím nebyl přiznán
tento status OZP),
- vede poradenství v rámci zaměstnávání OZP a pracovní rehabilitace,
- připravuje a zpracovává individuální plán pracovní rehabilitace,
- administruje proces pracovní rehabilitace – od návrhu individuálního plánu pracovní
rehabilitace přes realizaci jednotlivých forem – vedení celé spisové agendy případu, včetně
zajištění veřejných zakázek (NEN),
- spolupracuje s oddělením trhu práce v souvislosti s komunikací se zaměstnavateli a
využíváním nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti,
- účastní se pravidelných kazuistických seminářů,
- vytipovává ve spolupráci se zprostředkovateli vhodné OZP, kterým bude věnována intenzivní
poradenská činnost
Údaje o složkách platu:
Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib.
Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 9. platové třídy.
Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 21 710 Kč do 31 820 Kč.
Údaje o podmínkách výkonu služby
Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou do
31. prosince 2023.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. květen 2023.
Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin.
Další údaje o podmínkách výkonu služby naleznete na internetové stránce Ministerstva vnitra
https://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/ssp-c-3-2022-priloha-c-3b-podminky-vykonu-sluzby-text.aspx.
Podání žádosti
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo
žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 21. března 2023,
tj. v této lhůtě
- doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu
služebního úřadu Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích, Boženy Vikové –
Kunětické 2011, 530 02 Pardubice
- podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
- podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu
elektronické pošty služebního úřadu podatelna.pa@uradprace.cz, nebo
- podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky ID 4p2zpna.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být
označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení č.j. UPCR-2023/25451-78099
Podmínky pro přihlášení do výběrového řízení (VŘ) a další informace jsou uvedeny na stránkách Úřadu práce:
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/odborny-vrchni-referent-poradce-pro-klienty-v-projektu-ozp-kop-pardubice-21-03-2023

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 1 týdnem